Usluge

POLITIKA KVALITETA

Fasek Engineering and Production d.o.o. Srbija


Osnovna delatnost preduzeća je prodaja, ugradnja i servis procesne opreme, izolacije, armature i pogona za gas i naftu.

Naša načela u obavljanju poslovnih aktivnosti su:

-kontinuirano podizanje kvaliteta naših usluga i proizvoda
-stalna usklađenost sa svim primenljivim zakonskim propisima
-prevencija onečišćenja kao osnova svih naših aktivnosti
-edukacija i motiviranost kadrova
-stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom i okolinom zasnivanim na normama ISO 9001 i ISO 14001

Naša politika je okvir za uspostavljanje ciljeva i programa kojima je osnovna svrha poboljšati kvalitet naših usluga i smanjiti na najmanju meru negativne uticaje na okolinu.

Program